Generalforsamling 2011

Referat af Generalforsamling den 28. februar 2011
kl. 19.00 på Hårslev skole.
Tilstede fra bestyrelsen:
Leif Olsen, Kristian Larsen, Jørgen Nielsen, Frede Hansen, Kenneth
Nielsen, Karen Pedersen, Ivan Gitz og Tina Christensen.
Herud over var revisor Hanne Jørgensen og revisorsuppleant Lars Hansen, samt 6 borgere
fremmødt.
1. Valg af dirigent:
Lars Hansen.
Lars orienterede om at general forsamlingen var lovligt varslet.
2. Valg af referent og stemmetæller:
Referent: Tina Christensen.
Stemmetæller: Pia Jensen.
3. Formandens beretning:
Initiativgruppen indkaldte til møde på skolen, her mødte ca. 120 borger op. Kort efter blev
der kaldt sammen til stiftende generalforsamling d 8. april 2010. Her mødte ca. 60 borgere
op og der blev nedsat en bestyrelse efter kampvalg.
Bestyrelse konstituerede sig, lagde planer og gik i gang med bank, kommune, foreningsdata,
vedtægter, oplysningsforbund, visioner, og hjemmeside. Der var nok at tage fat på. Vi
overtog ikke en forening, men skulle selv forme foreningen.
Der var mange visioner, hvorfor man gerne ville deltage i bestyrelsen og for hvad
borgerforeningen skulle lave. Derfor blev lavet 5 udvalg: Senior, Kultur, Ungdom, Arr uden
for sport og PR.
Hjemmesiden
www.hårslev.dk kom op at køre, men da Peder Nagel udtrådte af bestyrelsen,
manglede vi pludselig en webmaster og hjemmesiden gik i stå. Den er nu i gang igen. Men
der søges stadig efter en Webmaster.
Hvad har vi nået i 2010??
– Fynbus. Skiltning ved indfaldsveje og samtaler med borgmester. Bussen køre nu til og
fra Hårslev med flere afgange/ankomster dagligt.
– Møde i præstegården om teletaxi. Her deltog 14 personer.
– Deltagelse i sportsugen. Her fortalte vi om borgerforeningen og tegnede medlemmer.
Blandt de 130 medlemmer der blev tegnet i sportsugen blev der trukket lod, om
havearbejde, vin og et Wellnessophold
– Cykelture fra kirken. Desværre druknede det i regn.
– Ledt efter ”værested” til unge og ældre. Dette er endnu ikke afklaret.
– Flagalle’ i Hårslev til sportsuge, konfirmation og andre ”by”ting. Holdere er monteret,
men vi mangler stadig en eller flere sponsor(er) til 50 stk. flag mål 50×80 cm..
– Peder Nagel trådte ud af bestyrelsen og Karen Pedersen trådte ind i stedet. Hjemmesiden
holdt pause og der blev arbejdet på en afløser.
– Ølsmagningsaften i forsamlingshuset. Her deltog 35 pers.
– Spejdernes 50 års jubilæum. Vi deltog med en lille erkendelighed.
– Hjørnegrunden Ejlskovvej/Bogensevej. Der blev taget kontakt til ejeren som havde
forståelse for rydning af ”vildmarken”.
– Vi diskuterede en evt. skolelukning. Heldigvis blev der ikke behov for yderligere tiltag.
– Brødudsalg blev prøvet af fra hallens klubhus 4 gange i december. Behovet var der ikke
for at fortsætte.
– Juletræ blev stillet op ved i decembermåned, efter 19 års fravær.
– Juletræsfest blev genoptaget sammen med forsamlingshuset. Festen startede i kirken
med familiegudstjeneste og fortsatte i forsamlingshuset hvor 150 børn og voksne
hyggede sig resten af eftermiddagen.
– Der blev lavet løbesedler og foldere, som blev husstandsomdelt i hele sognet.
Fremadrettet arbejde i 2011:
– Fællesspisning
– Flag til flagalle’
– Værested til unge og ældre
– Dilletant
– 80’er fest.
– Webmaster til hjemmesiden
Til slut takkede formanden de der af den ene eller anden grund, havde været ind over
borgerforeningen og bestyrelsen for det arbejde der var blevet lagt i foreningen siden start.
4. Kassererens fremlæggelse af regnskab – til godkendelse
Indtægt: 15968,00 kr.
Udgift: 6739,20 kr.
Regnskabet blev godkendt af alle fremmødte.
Der var spørgsmål vedr. regnskab fra juletræsfesten. Det blev oplyst at dette ligger hos
forsamlingshusets kasserer og vil fremgå i 2011 regnskabet.
Der var forslag til at overskuddet skal gå til flag, og at flag skal kunne lejes af private, hvis
de ønsker at flage ved specielle lejligheder. Dette vil bestyrtelsen tage stilling til på
bestyrelsesmøde.
Flagene kan evt. huses ved Hanne Jørgensen.
5. Fastsættelse af kontingent (nuværende 75,- pr. pers.)
Kontingent løber fra 1. april til 31. marts.
Der blev vedtaget at det fortsætter uændret (75 kr. pr. pers) i 2011.
6. Valg af Kasserer (På valg i ulige år) Jørgen Nielsen ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem Kenneth Nielsen. Der blev stemt for af alle
fremmødte.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Kenneth Nielsen Modtager ikke genvalg da han indtræder som kasserer i stedet.
Tina Christensen – Ønsker ikke genvalg
Frede Hansen
Frede Hansen bliver siddende i bestyrelsen.
Kevin ? blev valgt ind i bestyrelsen. Han havde gennem næstformanden givet ønske om at
blive bestyrelsesmedlem.
Lars Hansen blev lige ledes valgt.
Alle blev valgt uden indsigelser.
8. Valg af 2 suppleanter:
På valg er: Ivan Gitz.
Ivan Gitz blev valgt som 1. suppleant.
Pia Jensen træder ind som 2. suppleant.
9. Valg af revisor:
På valg er: Hanne Jørgensen.
Hanne Jørgensen bliver siddende uden indsigelser.
10. Valg af revisorsuppleant.
På valg er Lars Hansen. Lars Hansen modtager ikke genvalg da han træder ind i bestyrelsen.
Jørgen Nielsen blev valgt uden indsigelser.
11. Vedtægtsændring § 13 (Generalforsamlingen tager stilling til hvad evt. formue skal
bruges til)
Bestyrelsen foreslog at det ændres til: Evt. formue deles ligeligt mellem registrerede
almennyttige foreninger i Hårslevs sogn.
Der blev stemt og alle fremmødte stemte for vedtægtsændringen.
12. Behandling af indkommende forslag.
Ingen indkommende forslag.
13. Eventuelt.
– Der blev debatteret om borgerforeningen vil deltage i sportsugen. Som udgangspunkt er
det sportsforeningen der skal stå for det.
– Konfirmandstuen blev foreslået som evt. sted til unge og ældre. Da lokalet sjældent er
ledigt, kan dette ikke komme på tale.
– Forslag om et lokale på skolen. Pt. arbejder skolen sammen med børnehaven om at de
skal være en intrigeret del af skolen, så derfor er der stor usikkerhed om
lokalefordelingen. Indtil dette er afklaret, kommer det ikke på tale.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *