Generalforsamling 2015

Generalforsamling – Hårslev Borgerforening – 26.2.2015 kl. 19 i Hårslev Hallen

1. Valg af dirigent: Lars Hansen valgtes som dirigent.

2.Valg af referent og stemmetæller.
John Arnshof valgtes som dirigent
Bent Jensen og Lars Kjær Lassen valgtes som stemmetællere.

3. Formandens beretning.
Endnu et år er gået, med samme mandskab i bestyrelsen, medlemstallet er stort set uændret. Flere arrangementer kører rutinemæssigt og kontinuerligt, dog med enkelte nye tiltag. Borgerforeningen har sat sit præg i lokalområdet, hvilket også er meningen med foreningen, og det går stille og roligt fremad. I 2014 kom Lotte Bloch til som webmaster, fungerer godt, stort set alt fra området og fra andre i lokalmiljøet lægges på hjemmesiden.
I årets løb:

 • Fastelavnsfest i februar.
 • Film aften måtte vi droppe p.g.a. for lille tilslutning.
 • Madhold kørte på skolen.
 • Cykelture startede i april som sædvanligt. Affalds indsamling fandt sted den 19-4- 2014. Grillaften havde vi i juli.
 • Juletræs tænding 1. søndag i advent.
 • Juletræsfest 3. søndag i advent.
 • Hjørnegrunden Bogensevej/Ejlskovvej blev passet med græsslåning.
 • Flag til udlejning var i ”aktivitet” flere gange

Nye tiltag forventes forår, sommer og efterår

 • Havevandring i august.
 • Fællesspisning i forsamlingshuset.
 • Musikfestival i kirken i okt.
 • Åbent Hårslev område arrangement.
 • Øl smagning.
 • Taskefremstilling.
 • Velkomst folder til nye borgere, vi håber på tilflytning i stedet for fraflytning.

Kommunale relationer: Aktivitet for at få Rute 122 til at køre fra Hårslev til Bogense, promovering af teletaxi og telependler ordning.
John Arnshof blev valgt som suppleant til bestyrelsen for Landdistriktsrådet.
I 2015 vil der ske trafik regulering i Hårslev by. Borgerforeningen forventes at blive sparringspartner for Kommunen.
Jeg vil opfordre beboere i den del af sognet der omfatter fra Nymark, Ejlskov, Hindevad, Gl- Gamby, Gamby St. og Skovsgårde, til at kontakte os, hvis der er noget vi kan bidrage med i form af vores sparring med Landdistriktsrådet/Kommunen eller et arrangement. Hårslev Sogns Borgerforening dækker hele Hårslev Sogn og ikke kun Hårslev by.

Tak til bestyrelsen, som bidrager rigtig godt til de ting vi får sat i gang. Håber at det fortsætter i fremtiden, så vi får skabt et attraktivt område at bosætte sig i, for skolen og for idrætsforeningerne og ikke mindst for os selv.

4. Kassererens fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
Overskuddet i 2014 : 7371,- – Samlet formue: 25.873,- Regnskabet blev godkendt

5. Fastsættelse af kontingent.
Uændret kontingent på 75,- person, blev vedtaget

6. Valg af kasserer – ulige år:
Kenneth Nielsen blev genvalgt som kasserer.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Frede Hansen, Anne Lassen og Lars Hansen blev genvalgt.

8. Valg af 2 suppleanter.
1. suppleant: Lotte Bloch, 2. suppleant :Rune Dalhøj,

9. Valg af revisor.
Birgitte Tanggård blev genvalgt.

10. Valg af revisorsuppleant.
Bent Jensen blev valgt

11. Behandling af indkomne forslag, herunder evt. vedtægtsændringer.
Der var ikke indkommet forslag.

10. Eventuelt.
Intet

John Arnshof

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *