VEDTÆGTER

Vedtægter for Hårslev Sogns Borgerforening.
§ 1
Foreningens navn er Hårslev Sogns Borgerforening.
§ 2
Foreningens formål er, at varetage alle Hårslev sogns beboeres interesser, såvel borgerne imellem,
som over for offentlige myndigheder.
§ 3
Som medlem af foreningen optages beboere i Hårslev sogn. Som medlem betales årligt et på
generalforsamlingen fastsat kontingent.
§ 4
Generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes 14 dage før ved avertering i et
lokalblad.
§ 5
Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens fremlæggelse af
Regnskabet til godkendelse
1. Fastsættelse af kontingent.
2. Valg af formand og kasserer.
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
4. Valg af 2 suppleanter.
5. Valg af revisor og suppleanter.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt.
§ 6
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal skriftlig være formanden i hænde senest 8 dage før generalfor-samlingen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødte medlemmers antal. Alle afstemninger
sker ved almindelig stemmeflertal.
Formanden og kasserer tegner lovene i fællesskab.
Ved valg af formand og bestyrelsesmedlemmer skal dette ske skriftlig.
Lovændringer kan ske på generalforsamlingen, såvel ordinær som ekstraordinær, men ændringerne
kan kun foretages når mindst 2/3 af de mødte medlemmer stemmer for.
§ 7
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles efter samme regler som årlig generalforsamling, når
formanden eller et flertal af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens
medlemmer indgiver skriftlig begrundet anmodning derom.
§ 8
Bestyrelsen skal bestå af en formand, en kasserer og 5 medlemmer, der vælges på den årlige
generalforsamling.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, og afgår med 3 på lige år, hvoraf den ene er
formanden og 4 på ulige år, hvoraf den ene er kassereren, første gang ved lodtrækning.
§ 9
Bestyrelsen vælger næstformand, og sekretær af sin midte.
§ 10
Kassereren skal føre regnskab, og han er pligtig til, når bestyrelsen ønsker det, at forelægge
regnskabet til gennemsyn. Endvidere skal han føre en protokol over alle møder.
§ 11
Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden og skal finde sted mindst en gang hver tredje måned.
Derudover kan der, når ønske fremsættes herom af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, indkaldes til
møde.
§ 12
Til varetagelse af særlige opgaver, inden for foreningen virkefelt, kan bestyrelsen – indenfor eller
udenfor sin kreds – nedsætte udvalg.
§ 13
Foreningen kan kun opløses, når der på 2 generalforsamlinger efter hinanden, med mindst 14 dages
mellemrum, og mindst ¾ af de mødte medlemmers stemmer, er truffet afgørelse herom.
En sådan afstemning skal foretages skriftlig.
Evt. formue deles ligeligt mellem registrerede almennyttige foreninger i Hårslevs sogn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *